УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Наставничко веће чине:
    – наставници теоријске наставе;
    – наставници практичне наставе;
    – стручни сарадници.
 

НАДЛЕЖНОСТ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће:

   - разматра предлог Школског програма (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), Развојног плана, Годишњег плана рада школе, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

   - прати остваривање програма образовања и васпитања;

   - стара се о остваривању циљева и задатака образовања и васпитања;

   - утврђује план рада Наставничког већа за Годишњи план рада школе;

   - разматра и усваја извештаје о успеху ученика на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;

   - разматра и усваја извештај тима за појачан васпитни рад са ученицима на крају класификационих периода, полугодишта и школске године;

   - предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;

   - именује чланове стручног актива за развој школског програма;

   - даје мишљење о кандидатима за избор директора;

   - даје мишљење у поступку стицања звања наставника и стручних сарадника;

   - прати и утврђује резултате рада ученика;

   - анализира стање опремљености појединих наставних области опремом и наставним средствима и степен њихове употребе у процесу образовно-васпитног рада;

   - планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика;

   - на предлог стручних већа врши избор наставних облика метода рада и наставних средстава;

   - доноси одлуку о употреби уџбеника и друге уџбеничке литературе у Школи;

   - разматра и одлучује о предлогу плана и програма екскурзија и разматра извештаје о њиховој реализацији;

   - разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате;

   - разматра распоред часова;

   - разматра распоред одељењских старешинстава;

   - разматра питања од интереса за образовање ванредних ученика;

   - доноси одлуку о полагању допунских испита за преквалификацију и доквалификацију;

   - утврђује испуњеност услова за завршетак школовања у року краћем од прописаног;

   - додељује похвале и награде ученицима;

   - доноси одлуку о избору ученика генерације;

   - доноси одлуке о изрицању васпитно-дисциплинских мера из своје надлежности;

   - разматра предлог директора о броју и саставу стручних већа за области предмета;

   - на предлог директора разматра план уписа ученика;

   - одлучује о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на основу предлога лекара;

   - на предлог стручног већа за матурски испит утврђује задатке за практичан рад и време за израду;

   - на предлог стручног већа утврђује задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде као и потребно време за завршни испит;

   - обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима школе.

Наставничко веће за свој рад одговора директору Школе.

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд