УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Орган управљања - Школски одбор

Орган управљања у Угоститељско-туристичкој школи је Школски одбор.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.


НАДЛЕЖНОСТ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Школски одбор:

 1. доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада Школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и Извештај о вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план Школе у складу са Законом;
 5. доноси план јавних набавки Школе;
 6. усваја Извештај о пословању Школе, Годишњи обрачун, Извештај о извођењу екскурзије;
 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 8. одлучује о проширеној делатности Школе, статусној промени, промени назива и седишта Школе у складу са Законом;
 9. расписује конкурс, најкасније три месеца пре истека мандата директора и бира директора Школе;
 10. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Школе;
 11. доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са Законом;
 12.  разрешава директора Школе дужности у складу са Законом;
 13.  даје мишљење директору Школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос;
 14.  именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
 15.  образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 16.  разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно - васпитног рада;
 17.  доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 18.  одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 19.  доноси одлуку о покретању поступка за именовање чланова Школског одбора најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.
 20.  врши и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актом.

 

Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.