УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

    

   Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу Угоститељско-туристичке школе формира се Одељењско веће.
   Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

 

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

Одељењско веће:

   - усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника;

   - остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;

   - утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;

   - предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;

   - утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине;

   - предлаже ученике за ванредно напредовање;

   - предлаже ученике за доделу похвала и награда;

   - разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;

   - изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;

   - предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;

   - разматра питања покренута на родитељским састанцима;

   -упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака;

   - обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд