УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Угоститељско-туристичка школа има Савет родитеља као саветодавни орган.

 

Надлежности Савета родитеља

- предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;

- предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе;

- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

- учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

- разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

- разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;

- предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

- разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;

- учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;

- даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;

- разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима Угоститељско-туристичке школе.

 

Избор чланова Савета родитеља

 Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Угоститељско-туристичке школе.

 Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора. 

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд