УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

    У Угоститељско-туристичкој школи у Београду, сваке школске године организује се ученички парламент. Њега чине по два представника сваког одељења у школи, бира се сваке године и има председника. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње. Представници Ученичког парламента учествују саветодавно у раду појединих органа школе, у складу са важећим статутом Угоститељско-туристичке школе.
    Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.У раду којих органа школе учествују представници ученичког парламента?

Школски одбор

- Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
- Проширени састав Школског одбора укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе са правом одлучивања.

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум школе 

- Седницама стручних органа школе могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Стручни актив за развојно планирање

- Ученички парламент има једног представника у Стручном активу за развојно планирање.

 Стручни актив за самовредновање рада Школе

- У самовредновању рада школе учествују стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и школски одбор.Напомена: Одељењски старешина  помаже у раду одељењске заједнице, и представницима ученика у ученичком парламенту.

Приредио: Љубиша Цветић

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд