УГОСТИТЕЉСКО -ТУРИСТИЧКА ШКОЛА


2014. година
Ученички парламент чине по 2 представника из сваког одељења – укупно 76 чланова
Сходно члану 103 Закона о систему образовања и васпитања који се односи на права детета и ученика и члану 105 истог Закона који омогућује организовање Ученичког парламента.
Парламент на својој седници од 12. 9. 2014. године, усвојио је следећи програм рада.

 

АКТИВНОСТ

НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

И САРАДНИЦИ

ВРЕМЕ

Упознавање са правима,

обавезама и одговорностима

ученика

информисање

секретар школе

стручни сарадници,

наставници грађанског

васпитања, социологије

до 12. 9. 2014.

Конституисање парламента

јавно прозивање

секретар школе

стручни сарадници,

наставници грађанског

васпитања, социологије

до 12. 9. 2014.

Избор председника, заменика и записничара

тајно гласање

изабрано тело које прати регуларност гласања

састављено од ученика,

наставника и сарадника

– изборна комисија

до 12. 9. 2014.

Усвајање пословника о раду

јавно гласање

председник и изборна

комисија

до 15. 9. 2014.

Предлог програма рада и његово усвајање

упознавање,

дискусија

јавно гласање,

усвајање

председник, чланови

парламента

до 12. 9. 2014.

Избор 2 представника

парламента који учествују

у раду ШО, односно 2 пунолетна представника за проширени

сазив Школског одбора

јавно гласање

председник и

изборна комисија,

чланови парламента

до 12. 9. 2014.

Избор ученика - чланова

Стручног актива за развојно планирање

јавно гласање

председник, изборна комисија,

чланови парламента

до 12. 9. 2014.

Избор ученика - чланова

Стручног актива за

самовредновање рада школе

јавно гласање

председник, изборна комисија.

чланови парламента

до 12. 9. 2014.

Формирање посебних тела

која ће се бавити специфичним проблемима у школи: насиље, безбедност, похађање практичне наставе, хигијена и правила понашања, ваннаст. aктив. избор уџбеника и стручне литературе, екскурзије итд.

дискусија, расправа,

јавно гласање

председник парламента,

наставници задужени за рад

са парламентом,

стручни сарадници, чланови парламента

до 30. 9. 2014.

Израда програма рада

формираних тела и избор

ученика главног координатора

дискусија,

усаглашавање

 

председник парламента,

наставници задужени за рад

са парламентом,

стручни сарадници

до 30. 10. 2014.

Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и

директору о питањима од

интереса ученика

учешће у раду, у дискусији, расправи, доношењу закључака или предлога мера

председник, изабрани представници,

руководиоци стручних органа, председник Школског одбора, директор, председник Савета родитеља и др.

током године, интензивније по завршетку класификац.

периода

Извештавање о раду,

активностима и успешности у реализацији

дискусија, расправа,

закључци.

предлог мера за побољшање

ефикасности

председник

парламента и представници – координатори тела задужени

за одређене области

током године,

након

предузетих

активности

Извештавање о успешности

учешћа у раду стручних органа

и стручних актива

извештај

председник

парламента и представници – координатори тела

током године,

након

активности

 

Copyright © 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд