spacer
Стручни актив за самовредновање рада школе

 Стручни актив за самовредновање рада Школе чине:
- психолог Школе;
- педагог Школе;
- три представника наставника.

   Чланове стручног актива који ће координитати и обједињавати рад стручних органа, савета родитеља, ученичког парламента, директора и школског одбора у поступку самовредновања и припремати извештај о самовредновању квалитета рада Школе,  именује директор Школе.

Руководилац актива за школску 2013/2014. годину: Зорица Михаиловић, психолог;

 

Чланови актива за школску 2013/2014. годину:
 1.
Сенка Пантић – педагог
 2.
Весна Вале – наставник хигијене
 3.
Гвозден Игор
 4.
Вуксановић Сара - представник ученика                        

  Надлежности актива

   Ради осигурања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља ученика.

Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.

Самовредновањем установа оцењује:

- квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање,

- све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада,

- стручно усавршавање  и професионални развој,

- услове у којима се остварује образовање и васпитање,

- задовољство ученика и родитеља, односно старатеља ученика.

У самовредновању учествују: стручни органи, савет родитеља, ученички парламент, директор и школски одбор.

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године-у целини.

Извештај о самовредновању квалитета рада установе подноси директор наставничком већу,  педагошком колегијуму, савету родитеља и школском одбору.

Спољашње вредновање рада Школе обавља се стручно-педагошким надзором Министарства и од стране завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Органе и тела у школи, поступке праћења остваривања програма образовања и васпитања, услове рада, основе и мерила за самовредновање и вредновање, садржину и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања квалитета рада Школе, по прибављеном мишљењу надлежног савета, прописује министар.